Hoppa till huvudinnehåll

Parkinson sjukdom

Patientinformation

Parkinson är en kronisk neurologisk sjukdom.

Parkinsons sjukdom är en neurologisk sjukdom som innebär att nervceller som tillverkar signalsubstansen dopamin kontinuerligt och långsamt försvinner. Dopamin har stor betydelse för hjärnans styrning av kroppsrörelserna och när dessa nervceller bryts ned försämras möjligheten att kontrollera kroppens rörelser. Sjukdomen ger besvär som långsamhet, skakningar och stelhet. Inte sällan är det först när symtomen blir besvärande som diagnosen Parkinsons sjukdom ställs. Man kan därför ha sjukdomen i flera år utan att veta om det. 

Det finns idag ingen botande behandling av Parkinsons sjukdom. De olika behandlingsalternativen inriktar sig istället på att lindra symtomen och höja livskvaliteten. Om man upplever försämrad symptombild kan de vara ett tecken på att behandlingen behöver justeras eller bytas. Det är viktigt att själv skaffa sig kunskap om sjukdomen och olika behandlingsmöjligheter.  

Symtom

Symtomen vid Parkinson sjukdom varierar mycket från person till person men gemensamt för alla personer med Parkinson sjukdom är problem i rörelseorganen. Vissa kan få flera symtom samtidigt, för andra kommer de smygande en efter en under en längre period. Vissa har stora besvär av skakningar, medan andra inte har skakningar alls.

De första tecknen på sjukdomen är oftast skakningar vid vila, stelhet samt svårigheter att starta en rörelse, problemen börjar oftast i den ena kroppshalvan, men uppstår så småningom på den andra sidan också.  

Typiska Parkinsonsymtom är indelade i två grupper, så kallade motoriska symtom och så kallade icke-motoriska symtom. 

Motoriska symptom är bland annat långsamma rörelser, skakningar och stela muskler. Det kan även bli svårare att skriva och rösten kan låta tunnare och svagare.

Så kallade icke-motoriska symtom syns inte lika tydligt men kan vara mycket besvärande. Till dessa symtom hör bland annat depression minnesstörningar, oro, nedstämdhet, förstoppning, förlångsammad tankeverksamhet, sömnrubbningar, svårigheter att svälja, försämrat luktsinne med mera.  

Många symtom förvärras av oro och stress och förbättras med vila och sömn. 

Diagnos

Diagnos på Parkinsons sjukdom ställs utifrån personens sjukdomshistoria samt genom en neurologisk undersökning. Man bör be om att bli remitterad till en neurolog, som är specialist på sjukdomar med rörelserubbningar.  

Parkinsons sjukdom går inte att bota men symtomen kan behandlas effektivt hos de allra flesta under många år.  

Behandling

Under de första behandlingsåren kan levodopa oftast dämpa de flesta Parkinsonsymtomen. Men med tiden blir levodopas effekt mer varierande i takt med att allt fler nervceller dör och att man får problem med medicinupptaget från mag-tarmkanalen. 

Man pendlar då mellan så kallade on/off perioder, det vill säga perioder med normal rörlighet, och off-perioder, då man har svårt att röra sig.  Är svängningarna mellan on- och off-perioder alltmer plötsliga och oförutsägbara och vanlig läkemedelsbehandling inte ger tillräcklig symtomlindring kan det bli aktuellt med så kallad avancerad parkinsonbehandling.

Man kan då få läkemedel kontinuerligt tillfört via en pump  eller med en  injektionspenna.

Läkemedlen kan kombineras på olika sätt för att få bästa möjliga lindring av symtomen. Behandlingen med läkemedel går ut på att ersätta bristen på dopamin, förbättra verkan av dopaminet eller bromsa nerbrytningen av dopamin. 

Att vara närstående  

Att vara närstående till en person som fått diagnosen Parkinson sjukdom kan kännas tungt och svårt. Sjukdomen påverkar dig eftersom den som är sjuk blir mer beroende av andra. Det är bra att skaffa information om de läkemedel som den som har Parkinsons sjukdom använder, följa med på läkarbesök och olika informations träffar som bla Parkinsonförbundet anordnar.

Referens: 1177 

Rekommenderad läsning för ytterligare information kring Parkinsons sjukdom

Parkinsonförbundet

Neuroförbundet

1177 Vårdguiden

Doktorn.com

Medicininstruktioner