Hoppa till huvudinnehåll

Integritetspolicy för rekrytering

Information om behandling av personuppgifter vid rekrytering

Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter

NordicInfu Care AB med organisationsnummer 556649-1790, (”Nordic Infucare”, vi”, ”våra” eller ”oss”), ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter¹ på sätt som beskrivs nedan. Vi bryr oss om och värdesätter din integritet varför vi här vill informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter när du söker arbete hos oss och vilka rättigheter du har i förhållande till vår behandling.

Nordic Infucare ingår i Air Liquide-koncernen. Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter, eller om du vill utöva någon av dina rättigheter, är du välkommen att använda formuläret i denna länk https://www.airliquide.com/group/contact-us-gdpr. Dataskyddsombudets postadress är Laurence Thomazeau, Data Protection Officer, 75 quai d’Orsay - 75007 Paris, Frankrike. 

¹ Personuppgifter är all slags information och data som relaterar till dig, t.ex. ditt namn, ditt telefonnummer och uppgifter om din hälsa.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

När du söker arbete hos Nordic Infucare

I samband med att du söker arbete hos oss tillhandahåller du viss information om dig själv. Sådan information är typiskt sett ditt namn och dina kontaktuppgifter såsom telefonnummer, hemadress och e-postadress. Vi behandlar även de uppgifter som framgår av ditt personliga brev och CV och däribland även ditt personnummer om du har angett det. Vi behandlar endast ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen och när det är viktigt för oss att kunna göra en säker identifiering. Om du genomför ett personlighetstest under rekryteringsprocessen kommer vi även behandla resultatet från ett sådant test.

Om du går vidare i rekryteringsprocessen kommer vi att behandla sådana personuppgifter som framkommit vid intervjuer med dig eller genom dokument som du lämnar till oss för att komplettera din ansökan. Vi kommer även att behandla sådana uppgifter som vi har inhämtat genom dina referenser, exempelvis information om dig som person, hur du sköter dina arbetsuppgifter och vilka kvalifikationer du har.

Varför och med vilket lagligt stöd behandlar vi dina personuppgifter?

När du söker arbete hos oss behandlar vi dina personuppgifter för att kunna administrera din ansökan i syfte att säkerställa att vi anställer en person som är lämplig för en viss tjänst. Vi behandlar samtliga de personuppgifter vi har om dig för att kunna matcha din profil till en tjänst hos oss. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter i detta sammanhang är att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör våra berättigade intressen. I vissa situationer kan vi även komma att behandla dina personuppgifter efter att du har lämnat ditt samtycke till behandlingen. Mer information om laglig grund för vår behandling finner du nedan.

Behandling med stöd av vårt berättigade intresse

Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för ändamål som rör våra berättigade intressen. Våra berättigade intressen kommer endast utgöra en laglig grund för behandling av dina personuppgifter om dina intressen och grundläggande fri- och rättigheter inte väger tyngre än våra berättigade intressen. I följande fall har vi bedömt att våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen och grundläggande fri- och rättigheter:

  • när du skickar in en spontanansökan till oss utan att söka en specifik tjänst – dina personuppgifter kommer att behandlas för att vi ska kunna administrera din ansökan och matcha din profil till framtida tjänster hos oss;

  • för att administrera och behandla din ansökan – dina personuppgifter kommer att behandlas för att vi ska kunna bedöma om du är lämplig för tjänsten;

  • för att administrera och analysera resultatet från personlighetstester;

  • och för att vi ska kunna bevaka våra rättsliga intressen vid en eventuell framtida tvist - i händelse av en rättslig diskrimineringstvist kommer vi behöva viss dokumentation för att kunna bevaka våra rättsliga intressen.

Om du vill veta mer om hur vår bedömning är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finner du under ovan under Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter.

Om du samtyckt till vår behandling av dina personuppgifter

Vi kan komma att be om ditt samtycke för att vi ska kunna spara dina uppgifter för framtida tjänster och rekrytering. De personuppgifter som vi kommer att behandla för att kunna matcha din profil mot framtida tjänster hos oss och för att kunna kontakta dig, är information från din ansökan och information som har tillhandahållits oss genom parter inblandande under rekryteringsprocessen.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Vi delar dina personuppgifter med våra IT-leverantörer. I de vi är personuppgiftsansvarigt för dina personuppgifter, behandlar våra IT-leverantörer dina personuppgifter på vårt uppdrag. När vi överför personuppgifter görs detta endast då vi har en laglig grund för det i enlighet med gällande lagar och regler för dataskydd.

Vi överför inte dina personuppgifter utanför EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Behandling av personuppgifter vid spontanansökan

De personuppgifter som vi behandlar i syfte att administrera din spontanansökan sparar vi i sex månader. Om du drar tillbaka din ansökan kommer vi radera dina personuppgifter och därmed upphöra med vår behandling.

När vi haft din ansökan i sex månader kommer vi kontakta dig för att efterhöra om du vill att vi ska fortsätta att spara dina uppgifter för framtida rekrytering. Samtycker du till detta kommer vi att spara dina uppgifter i ytterligare två år i syfte att kunna matcha din profil till en eventuell framtida tjänst hos oss.

Behandling av personuppgifter under pågående rekrytering

De personuppgifter som vi behandlar i syfte att administrera din ansökan till en specifik tjänst sparar vi generellt under hela rekryteringsprocessen. Om du drar tillbaka din ansökan under rekryteringsperioden eller meddelar att du inte längre är intresserad av den tjänst du sökt kommer vi radera dina personuppgifter och därmed upphöra med vår behandling. Detsamma gäller om du inte är intressant för den aktuella tjänsten varpå vi kommer kontakta dig och informerar dig om detta.

Behandling av personuppgifter för framtida rekrytering

Om du samtycker kommer vi fortsätta att behandla dina personuppgifter efter rekryteringsperioden är avslutad. Detta i syfte att kunna matcha din profil till en eventuell framtida tjänst hos oss. För detta ändamål kommer vi att behandla dina personuppgifter i två år. Om du återkallar hela eller delar av ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter kommer vi upphöra med denna behandling.

Behandling av personuppgifter efter avslutad rekrytering

Vi kommer att behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för att vi ska kunna bevaka våra intressen vid en eventuellt framtida diskrimineringstvist. För detta ändamål sparar vi dina personuppgifter i enlighet med gällande diskrimineringslag i två år och två månader efter att rekryteringsprocessen har avslutats. Vid händelse av en diskrimineringstvist med dig kommer vi att spara dina personuppgifter tills tvisten är slutligt avgjord.

Vilka rättigheter har du att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter?

Du har vissa rättigheter när det gäller vår behandling av dina personuppgifter, se nedan. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finner du under ovan under Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter.

Rätt till tillgång och rätt att inge klagomål

Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och om så är fallet har du rätt att få information om hur personuppgifterna behandlas. Detta kan till exempel vara ändamålen med behandlingen och vilka kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar.

Du har rätt att lämna in ett klagomål över vår behandling av dina personuppgifter till en behörig tillsynsmyndighet. Ett sådant klagomål lämnas med fördel till myndigheten i den medlemsstat inom EU/EES där du har din vanliga hemvist, där du arbetar eller där en överträdelse av gällande lagar och regler för dataskydd påstås ha förekommit. Behörig tillsynsmyndighet i Sverige är Datainspektionen. Rätten att inge klagomål påverkar inte dina möjligheter att vidta andra administrativa eller rättsliga åtgärder.

Rätt till rättelse och rätt att invända mot behandling

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter rättade samt, genom att tillhandahålla oss information om dina personuppgifter, komplettera ofullständiga personuppgifter (exempelvis om du har bytt telefonnummer).

Du kan även när som helst invända mot personuppgiftsbehandling som grundar sig på en intresseavvägning. Detta gäller dock inte om vi kan uppvisa att våra berättigade skäl för behandlingen väger tyngre än dina intressen och grundläggande fri- och rättigheter eller om vår behandling sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd) och rätt till begränsning av behandling

Du har under vissa förutsättningar rätt att begära att dina personuppgifter raderas. Sådana förutsättningar föreligger om exempelvis personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in eller behandlats för eller om personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt.

Du har även rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Ett sådant exempel kan vara om du bestrider personuppgifternas korrekthet. Då kan vi begränsa vår behandling under en tid så att vi har möjlighet att kontrollera uppgifterna.

Rätt att återkalla samtycke

Om du samtyckt till vår behandling av dina personuppgifter efter att rekryteringsprocessen är avslutad kan du när som helst återkalla hela eller del av ditt samtycke, med verkan från och med återkallelsen (ett återkallande har alltså inte retroaktiv verkan).

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att under vissa förutsättningar få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Rätten till dataportabilitet föreligger när behandlingen grundar sig på ditt samtycke och behandlingen sker automatiserat.