Hoppa till huvudinnehåll

Integritetspolicy för hemsidan

Integritetspolicy för dig som besöker vår hemsida

NordicInfu Care AB med organisationsnummer 556649–1790 (”Nordic Infucare”, ”vi”, ”våra” eller ”oss”), ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter¹ på sätt som beskrivs nedan. Vi bryr oss om och värdesätter din integritet. I den här integritetspolicyn informerar vi dig om hur vi behandlar dina personuppgifter när du besöker vår hemsida www.infucare.com och vilka rättigheter du har i förhållande till vår behandling.

Nordic Infucare ingår i Air Liquide-koncernen. Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter, eller om du vill utöva någon av dina rättigheter, är du välkommen att använda formuläret i denna länk https://www.airliquide.com/group/contact-us-gdpr. Dataskyddsombudets postadress är Laurence Thomazeau, Data Protection Officer, 75 quai d’Orsay - 75007 Paris, Frankrike. 

¹Personuppgifter är all slags information och data som relaterar till dig, t.ex. ditt namn, ditt telefonnummer och uppgifter om din hälsa.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig och varför?

I detta avsnitt beskriver vi vilka uppgifter vi behandlar, varför vi behandlar dina personuppgifter och vilken den lagliga grunden för behandlingen är. Den lagliga grunden är det stöd som vi enligt gällande dataskyddslagstiftning (GDPR) har för att lagligen kunna behandla dina uppgifter.

När du kontaktar oss via någon av de e-postadresser eller telefonnummer som anges på vår hemsida behandlar vi dina personuppgifter för att kunna kommunicera med dig och besvara dina frågor. Vi behandlar då i tillämpliga fall ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer samt annan information du lämnar till oss.

Vi behandlar dina uppgifter för detta ändamål med stöd av en intresseavvägning där vårt berättigade intresse är att kunna kommunicera med dig som kontaktar oss.

I de fall du har kontakt med oss i egenskap av användare av våra produkter kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här och om du har kontakt med oss i din yrkesroll kan du läsa mer här.

För marknadsföringsändamål 

När du registrerar dig för våra nyhetsbrev eller får information för marknadsföringsändamål behöver vi behandla dina uppgifter för att kunna skicka information till dig. Om vi ​​använder dina uppgifter för marknadsföringsändamål kommer vi att lagra dem tills du meddelar oss att du inte längre vill dela dessa uppgifter.

För att förbättra vår hemsida

När du besöker vår hemsida kommer vi placera cookies på din webbläsare och använda oss av annan liknande teknik för att kunna analysera hur du använder vår hemsida i syfte att kunna förbättra hemsidan. För att göra detta använder vi Googles analysverktyg Google Analytics. Analystjänsten innebär att det placeras ett unikt ID på din enhet för att kunna särskilja besökare och se mönster över hemsidans användning. Vi vet dock inte vem du är.

Personuppgifterna vi samlar in behandlas för att optimera funktion, laddhastighet och förändra hemsidan för att passa dig som besökare.

I samband med detta kommer vi att behandla din IP-adress och annan teknisk information om din enhet, information om din geografiska plats, information om hur många gånger du har besökt hemsidan så att vi kan räkna antal besökare på hemsidan totalt samt information om hur du använder hemsidan, t.ex. vad du klickar på.

För de personuppgifter vi behandlar för att förbättra vår hemsida inhämtar vi ditt samtycke när du besöker vår hemsida. Du kan undvika Google Analytics genom att ladda ner och installera det här browserprogrammet.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

De personuppgifter vi behandlar för att kommunicera med dig sparar vi i tre månader efter att vi besvarat dina frågor så att du kan återkomma till oss med eventuella ytterligare frågor. När vi har kommunikation med dig som användare av våra produkter eller i din yrkesroll kan du läsa mer om hur länge vi sparar sina personuppgifter i olika situationer i den integritetspolicy som rör just det (du hittar dem genom att klicka på länkarna ovan).

De personuppgifter som samlas in med hjälp av cookies eller liknande tekniker kommer lagras under tre månader och anonymiseras därefter. Google kommer att fortsätta behandla dina personuppgifter som självständigt personuppgiftsansvariga. Hur länge Google lagrar dina personuppgifter kan du läsa om i deras integritetspolicy.

Hur har vi gjort vår intresseavvägning när den lagliga grunden är vårt berättigade intresse?

Som vi har angett ovan behandlar vi vissa av dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning som laglig grund för behandlingen. I intresseavvägningen har vi bedömt att vårt berättigade intresse av att utföra behandlingen väger tyngre än ditt intresse och dina grundläggande rättigheter av att inte få dina personuppgifter behandlade. Vad som är vårt berättigade intresse framgår vid varje ändamål som beskrivs ovan. Om du vill veta mer om hur vi har gjort denna bedömning är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du i början av denna integritetspolicy.

Vilka har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas främst av oss på Nordic Infucare. I vissa fall delar vi dock dina uppgifter med utomstående enligt följande:

  • Vi delar dina personuppgifter med våra IT-leverantörer som behandlar personuppgifterna för vår räkning i egenskap av personuppgiftsbiträde för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet på ett kostnadseffektivt och bra sätt.
  • Vi delar dina personuppgifter med relevanta tredje parter som på vårt uppdrag analyserar din användning av vår hemsida i syfte att förbättra funktionaliteten på hemsidan.

Överför vi dina personuppgifter utanför EU/EES?

Vi och de som vi delar dina personuppgifter med behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. I vissa fall använder vi oss dock av IT-leverantörer och tredje parter som på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner behandlar och därmed överför dina personuppgifter utanför EU/EES. När vi överför dina personuppgifter utanför EU/EES görs detta endast om vi har stöd för överföringen enligt gällande dataskyddslagstiftning. Det innebär att överföringen kan grundas på EU-kommissionens beslut, standardavtalsklausuler eller Privacy Shield.

Om du har några frågor angående hur vi delar dina personuppgifter, t.ex. om vilken laglig grund vi har för delningen eller om du vill ha en kopia av de lämpliga skyddsåtgärder vi har vidtagit är du välkommen att kontakta oss på de kontaktuppgifter som vi har angett ovan.

Vilka rättigheter har du att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter?

Du har vissa rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter, se nedan. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss (se ovan kontaktuppgifter).

Rätt att återkalla ditt samtycke och invända mot behandling

Du kan när som helst återkalla det samtycke du har lämnat till behandling av dina personuppgifter, med verkan från och med återkallelsen.

Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning. Ovan kan du läsa mer om vad en intresseavvägning innebär. I vissa fall har vi dock rätt att, trots din invändning, fortsätta behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning (t.ex. i de fall vi måste spara dina personuppgifter). Så är fallet om vi kan uppvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få en bekräftelse på om personuppgifter som rör dig behandlas av oss samt tillgång till information om hur personuppgifterna behandlas, t.ex. ändamålen med behandlingen och vilka kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas av oss.

En begäran om tillgång görs genom att kontakta oss (se ovan kontaktuppgifter).

Rätt till rättelse

Du har rätt att få rättelse av eventuella felaktiga personuppgifter som rör dig och att be oss komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd) och begränsning av behandling

Du har under vissa förutsättningar rätt att begära radering av dina personuppgifter. Sådana förutsättningar föreligger om t.ex. personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in eller behandlats för eller om du återkallar ditt samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen.

Du har också rätt att begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter. Sådana förutsättningar föreligger om du t.ex. bestrider uppgifternas korrekthet eller om behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas samt istället begär en begränsning av uppgifternas användning.

Rätt till dataportabilitet

I vissa fall har du rätt att få ut dina personuppgifter från oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och när det är tekniskt möjligt få dina personuppgifter överförda till ett annat företag (”dataportabilitet”). Detta gäller för personuppgifter som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, om behandlingen av dina personuppgifter sker automatiserat och den lagliga grunden för behandlingen är ditt samtycke.

Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet

Du har alltid rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet.

Ett sådant klagomål lämnas med fördel till myndigheten i den medlemsstat inom EU/EES där du har din hemvist, där du arbetar eller där en överträdelse av gällande lagar och regler för dataskydd påstås ha förekommit. Behörig tillsynsmyndighet i Sverige är Datainspektionen. Den här rättigheten påverkar inte något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel.Denna integritetspolicy fastställdes av NordicInfu Care AB den 22 juni 2020.