Hopp til hovedinnhold

Personvernerklæring for brukere

PERSONVERNERKLÆRING FOR DEG SOM BRUKER VÅRE PRODUKTER

NordicInfu Care AB med organisasjonsnummer 556649–1790 (”Nordic Infucare”, ”vi”, ”våre” eller ”oss”), er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger¹ som beskrevet under. Fordi vi bryr oss om og verdsetter ditt personvern, vil vi i denne personvernerklæringen informere deg om hvordan vi behandler dine personopplysninger som en bruker av våre produkter, samt hvilke rettigheter du har i den forbindelse.

Nordic Infucare er en del av Air Liquide Group. Hvis du har spørsmål om vår behandling av din personlige informasjon, eller hvis du ønsker å utøve noen av dine rettigheter, kan du bruke skjemaet i denne lenken https://www.airliquide.com/group/contact-us-gdpr. Postadressen til personvernombudet er Laurence Thomazeau, databeskyttelsesoffiser, 75 quai d’Orsay - 75007 Paris, Frankrike.

¹Personuppgifter är all slags information och data som relaterar till dig, t.ex. ditt namn, ditt telefonnummer och uppgifter om din hälsa.

Formål og rettslig grunnlag for behandlingen av dine personopplysninger

Vi behandler dine personopplysninger for følgende formål:

For å håndtere tilbakemeldinger og spørsmål som gjelder de produktene vi distribuerer

Når du ringer til oss for å gi tilbakemeldinger eller ønsker svar på et spørsmål, behandler vi dine personopplysninger kun dersom dine tilbakemeldinger eller spørsmål krever en respons fra oss. Vi behandler da ditt navn og telefonnummer eller din epostadresse, avhengig av hva slags tilbakemelding som kreves. Når du ringer oss behandler vi dine opplysninger på bakgrunn av ditt samtykke (rettslig grunnlag). Opplysningene behandles inntil henvendelsen er besvart.

For å administrere din bestilling

Når du legger inn en bestilling hos Nordic Infucare behandler vi ditt navn, din epostadresse samt informasjon om produktene du bestilte, for det formål å administrere din bestilling. Dersom du oppgir at du er under 18 år behandler vi også opplysninger om dette samt opplysninger om din verges navn.

For å administrere din betaling behandler vi den betalingsinformasjonen du gir oss. Dersom du velger faktura behandler vi også ditt personnummer, for det formål å identifisere at du er deg i forbindelse med det etterfølgende oppgjøret.

Behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne gjennomføre vår avtale om kjøp med deg (rettslig grunnlag). Behandlingen av ditt personnummer er berettiget med hensyn til viktigheten av en sikker identifikasjon av deg som oppgjørsansvarlig ved kjøpet. I noen tilfeller behandler vi personnummeret ditt for å gjøre en kredittsjekk.

Opplysningene behandles inntil betalingen er gjennomført.

For å levere et produkt til deg

Når vi skal sende et produkt til deg som du har bestilt behandler vi ditt navn, postadresse og telefonnummer, for det formål å levere produktet. Behandlingen er nødvendig for å oppfylle den avtalen vi har med deg om å levere et produkt til deg (rettslig grunnlag). Opplysningene behandles for dette formålet inntil produktet er levert. Opplysningene behandles deretter for å overholde krav til sporbarhet, som beskrevet under.

For å lagre din leveringsinformasjon for å overholde krav til sporbarhet

Vi lagrer din leveringsinformasjon og opplysninger om hvilket produkt du har fått levert i ti (10) år etter at det siste produktet ble satt på markedet, for det tilfellet at det oppstår en sikkerhetssituasjon der det kan bli nødvendig å kontakte brukere. Vi lagrer dine opplysninger for å overholde våre rettslige forpliktelser (rettslig grunnlag).

For å administrere reklamasjoner og dele pseudonymisert informasjon om en reklamasjon eller spesifikk hendelse med produsenten

Dersom din tilbakemelding på et produkt har sammenheng med en reklamasjon eller en spesifikk hendelse behandler vi dine personopplysninger i forbindelse med at vi informerer produsenten om reklamasjonen eller den spesifikke hendelsen. Behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser i henhold til forordningen om medisinsk utstyr (rettslig grunnlag). Vi behandler da, i tillegg til ditt navn og kontaktinformasjon som du oppgir til oss, informasjon om hva som har skjedd, aldersgruppe, kjønn og serienummer på produktet det gjelder. Dette kan også være opplysninger som avslører sensitiv informasjon om deg, for eksempel om din helse, som vi da kun behandler dersom du samtykker til dette. Opplysningene behandles i ti (10) år fra det siste produktet ble satt på markedet.

Opplysningene deles i pseudonymisert form med produsenten, noe som innebærer at vi ikke deler ditt navn eller andre opplysninger som kan brukes for å identifisere deg. Når vi deler dine opplysninger med våre produsenter behandler vi dine opplysninger for å oppfylle våre forpliktelser i henhold til forordningen om medisinsk utstyr (rettslig grunnlag).

For å oppfylle forpliktelsene vi har i henhold til obligatorisk regnskapslovgivning

Vi behandler ditt navn og opplysninger om det produktet du har bestilt for å oppfylle våre forpliktelser i henhold til regnskapslovgivningen (rettslig grunnlag). Vi behandler opplysningene bare så lenge det er nødvendig for å oppfylle kravene som følger av gjeldende regnskapslovgivning, som i Sverige innebærer at dokumentene som inneholder opplysningene lagres til og med det syvende året etter slutten av det kalenderåret regnskapsåret ble avsluttet.

For at vi skal kunne administrere ditt kjøp eller levere et produkt til deg må du oppgi visse opplysninger til oss i Nordic Infucare. Dersom du ikke oppgir disse opplysningene til oss, kan vi ikke levere produkter til deg eller etterleve de lovkrav vi er underlagt.

De personopplysningene som vi behandler om deg er opplysninger som du selv har valgt å gi til oss, eller tilleggsinformasjon som vi har fått fra din klinikk, som noen ganger innhentes skriftlig.

Hvem har tilgang til dine personopplysninger?

Dine personopplysninger behandles først og fremst av oss i Nordic Infucare. I noen tilfeller deler vi imidlertid dine opplysninger med utenforstående:

  • Våre IT-leverandører har tilgang til og behandler dine opplysninger på vegne av oss, for det formål å sikre en god og trygg IT-drift.
  • Dersom du ringer oss for support utenfor våre ordinære åpningstider, vil dine personopplysninger bli behandlet av våre underleverandører som administrerer vår support på oppdrag fra oss.
  • Dersom du skal få tilsendt et erstatningsprodukt deler vi dine opplysninger med vår lager- og distribusjonspartner som behandler dine personopplysninger på vegne av oss for å distribuere produktet.
  • Dersom du velger faktura som betalingsløsning deler vi dine opplysninger med vår leverandør av fakturatjenester.
  • Dersom vi gjør en kredittsjekk deler vi dine opplysninger med et kredittopplysningsforetak.
  • Dersom du reklamerer på et produkt eller rapporterer om en spesifikk hendelse som har sammenheng med et produkt, deler vi informasjon om hva som har hendt, inkludert eventuell reaksjon eller annen helseopplysning, kjønn og alder/aldersgruppe samt informasjon om berørte produkter med produsenten av det aktuelle produktet. Vi deler ikke navn eller andre opplysninger som kan identifisere deg direkte.
  • Når vi er forpliktet til å dele dine personopplysninger med helsemyndigheter i Norden i henhold til lov, gjør vi det.

Overfører vi dine personopplysninger til land utenfor EU/EØS?

Nordic Infucare overfører normalt ikke dine personopplysninger til land utenfor EU/EØS. Dersom du har reklamert på eller rapportert en hendelse i forbindelse med et produkt, kan vi imidlertid overføre dine personopplysninger i såkalt pseudonymisert form, noe som innebærer at ingen navn eller andre opplysninger som direkte kan identifisere deg deles med produsenten. Nordic Infucare har en forpliktelse i henhold til lov til å rapportere reklamasjoner på eller hendelser knyttet til et produkt til produsenten, og dine opplysninger kan derfor bli overført til et land utenfor EU/EØS dersom produsenten driver sin virksomhet herfra.

Når vi overfører dine opplysninger til et land utenfor EU/EØS, gjøres dette bare dersom vi har et grunnlag for dette i gjeldende personvernlovgivning. Det innebærer at overføringen kan finne sted på grunnlag av en beslutning fra EU-kommisjonen, EUs standardavtaler eller Privacy Shield.

Dersom du har noen spørsmål angående hvordan vi deler dine personopplysninger eller dersom du vil ha en kopi av de egnede sikkerhetstiltakene vi har iverksatt, er du velkommen til å kontakte oss.

Hvilke rettigheter har du til å påvirke hvordan vi behandler dine personopplysninger?

Du har visse rettigheter i forbindelse med behandlingen av dine personopplysninger, se under. Du er velkommen til å kontakte oss for å gjøre gjeldende dine rettigheter (se kontaktinformasjon over).

Rett til å trekke tilbake ditt samtykke

Du kan når som helst trekke tilbake det samtykket du har avgitt for å behandle dine personopplysninger, med virkning fra og med tilbakekallelsen.

Rett til innsyn

Du har rett til å få bekreftet om vi behandler personopplysninger om deg samt informasjon om hvordan personopplysningene behandles, for eksempel formålet med behandlingen og hvilke kategorier av personopplysninger behandlingen gjelder. Du har også rett til å få en kopi av de personopplysningene vi behandler.

En forespørsel om innsyn gjøres gjennom å kontakte oss (se kontaktinformasjon over).

Rett til retting

Du har rett til å få rettet eventuelle feilaktige personopplysninger om deg og be oss om å supplere ufullstendige personopplysninger.

Rett til sletting (rett til å bli glemt) og begrensning av behandlingen

Du har under visse forutsetninger rett til å begjære sletting av dine personopplysninger. Slike forutsetninger foreligger for eksempel dersom personopplysningene ikke lenger er nødvendig for de formålene de ble innsamlet for eller dersom du trekker tilbake ditt samtykke som behandlingen støtter seg på, og det ikke finnes et annet rettslig grunnlag for behandlingen.

Du har også rett til å begjære at vi begrenser vår behandling av dine personopplysninger. Slike forutsetninger foreligger for eksempel dersom du bestrider opplysningenes korrekthet, eller dersom behandlingen er ulovlig og du motsetter deg at personopplysningene slettes og isteden begjærer at bruken av opplysningene begrenses.

Rett til å klage til en tilsynsmyndighet

Du har alltid rett til å inngi klage til en relevant tilsynsmyndighet.

En slik klage inngis helst til tilsynet i den medlemsstaten i EU/EØS der du har ditt vanlige hjemsted, der du jobber eller der det angivelig har skjedd brudd på gjeldende personvernlovgivning. Rett tilsynsmyndighet i Norge er Datatilsynet. Retten til å klage til Datatilsynet påvirker ikke retten til annen administrativ prøving eller rettsmiddel.

Denne personvernerklæringen er utformet av NordicInfu Care AB den 15 mai 2019.