Gå til hovedindhold

Fortrolighedspolitik for brugere

Privatlivspolitik for Dig som bruger vores produkter

NordicInfu Care AB med organisationsnummer 556649-1790 (”Nordic Infucare”, ”vi”, ”vores” eller ”os”), er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger¹ på måden som beskrives nedenfor. Vi interesserer os for, og værdsætter, dit privatliv, hvorfor vi i denne privatlivspolitik vil informere dig om, hvordan vi behandler dine personoplysninger som bruger af vores produkter samt hvilke rettigheder du har i forhold til vores behandling.

Nordic Infucare er en del af Air Liquide Group. Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine personlige oplysninger, eller hvis du ønsker at udøve nogen af ​​dine rettigheder, kan du bruge formularen i dette link https://www.airliquide.com/group/contact-us-gdpr. Databehandlingschefens postadresse er Laurence Thomazeau, databeskyttelsesansvarlig, 75 quai d'Orsay - 75007 Paris, Frankrig.

¹ Personuppgifter er al slags information og data som relaterer sig til dig, f.eks. dit navn, dit telefonnummer og oplysning om dit helbred.

Formål med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger for følgende formål:

For at håndtere synspunkter og spørgsmål vedrørende de produkter vi distribuerer

Når du ringer til os med synspunkter, eller hvis du vil have svar på et spørgsmål, behandler vi kun dine personoplysninger, hvis dit synspunkt eller dit spørgsmål kræver en tilbagemelding fra os. Så behandler vi dit navn og dit telefonnummer eller din email-adresse, alt afhængigt af hvilken type af tilbagemelding som kræves. Når du ringer til os, behandler vi dine oplysninger i henhold til dit samtykke (retsgrundlag). Oplysningerne behandles indtil din sag er færdigbehandlet.

For at administrere din ordre

Når du afgiver en ordre hos Nordic Infucare, behandler vi dit navn, din email-adresse samt information om produktet du har bestilt med henblik på at administrere din ordre. Hvis du angiver at du er under 18 år, behandler vi også den oplysning samt oplysning om din værges navn.

For at administrere din betaling behandler vi den betalingsinformation, du giver til os. Hvis du vælger at handle på faktura, behandler vi også dit cpr-nummer, med henblik på at identificere akkurat dig, når du står i skyld til os.

Behandlingen er nødvendig af hensyn til at opfylde vores købsaftale med dig (retsgrundlag). Behandlingen af dit cpr-nummer er retfærdiggjort med hensyn til vigtigheden af en sikker identifikation af dig, som betalingsansvarlig for købet. I visse tilfælde behandler vi dit cpr-nummer af hensyn til at lave en kreditrapport.

Oplysningerne behandles indtil betalingen er gennemført.

For at levere et produkt til dig

Når vi skal sende et produkt til dig som du har bestilt, behandler vi dit navn, postadresse og telefonnummer med henblik på at levere produktet. Behandlingen er nødvendig af hensyn til at opfylde den aftale vi har med dig om at levere et produkt til dig (retsgrundlag). Oplysningerne behandles aktivt for dette formål, indtil dit produkt er leveret. Oplysningerne behandles videre for at opretholde krav til sporbarhed, som beskrevet nedenfor.

For at gemme dine leveranceoplysninger med henblik på at opretholde krav til sporbarhed

Vi gemmer dine leveranceoplysninger og oplysning om hvilket produkt du har fået leveret i ti (10) år efter det sidste produkt sattes på markedet, i hændelse af en sikkerhedssituation, hvor brugere behøves blive kontaktet. Vi gemmer dine oplysninger af hensyn til at overholde de retlige forpligtelser vi har (retsgrundlag).

For at håndtere reklamationer og dele pseudonymiseret information om en reklamation eller specifik hændelse med fabrikanten af produktet

Når dine synspunkter til produktet er forbundet med en reklamation eller en specifik hændelse, behandler vi dine oplysninger ved at informere fabrikant af produktet om reklamationen eller den specifikke hændelse. Behandlingen er nødvendig af hensyn til at vi skal overholde vores forpligtelser i henhold til forordningen om medicinsk udstyr (retsgrundlag). Så behandler vi, udover dit navn og de kontaktoplysninger du giver os, information om hvad der er sket, aldersgruppe, køn og serienummer på produktet det drejer sig om. Dette kan også være oplysninger som afslører følsomme oplysninger om dig, f.eks. om dit helbred, som vi i så fald kun behandler, hvis du har samtykket til det. Oplysningerne behandles i ti (10) år fra at det sidste produkt sattes på markedet.

Oplysningerne deles i pseudonymiseret form med fabrikanten af produktet, hvilket indebærer at vi ikke deler dit navn eller andre oplysninger som kan bruges til at identificere dig. Når vi deler dine oplysninger med fabrikanter af vores produkter, behandler vi dine oplysninger med henblik på at opfylde vores forpligtelser i henhold til forordningen om medicinteknisk udstyr (retsgrundlag).

For at opfylde forpligtelser vi har i henhold til præceptiv regnskabslovgivning

Vi behandler dit navn og oplysning om det produkt du har bestilt, med henblik på at opfylde vores forpligtelser i henhold til regnskabslovgivningen (retsgrundlag). Vi behandler kun oplysningerne så længe det er nødvendigt for at opfylde kravene i henhold til gældende regnskabslovgivning, hvilket i Sverige indebærer, at de dokumenter som oplysningerne er i, gemmes frem til og med det syvende år efter udgangen af det kalenderår, hvor regnskabsåret afsluttedes.

For at vi kan administrere dit køb eller levere et produkt til dig, kræves at du giver os på Nordic Infucare visse oplysninger. Hvis du ikke giver os disse oplysninger, kan vi ikke levere produkter til dig eller følge de lovkrav, der påhviler os.

De personoplysninger som vi behandler om dig, er oplysninger som du selv har valgt at give til os, eller supplerende oplysninger, som vi har fået fra din klinik, som af og til hentes skriftligt.

Hvem har adgang til dine personoplysninger?

Dine personoplysninger behandles først og fremmest af os på Nordic Infucare. I visse tilfælde deler vi dog dine oplysninger med udenforstående:

  • Vi deler dine oplysninger med vores IT-udbydere, som behandler oplysninger på vores vegne med henblik på at sikre en god og sikker IT-drift.
  • Hvis du ringer til os på andre tidspunkter end når vores almindelige support har åbent, vil dine personoplysninger blive behandlet af vores underleverandør, som på skæve tidspunkter håndterer vores support på vegne af os.
  • Hvis et erstatningsprodukt skal sendes til dig, deler vi dine oplysninger med vores partner inden for oplagring og distribution, som på vores vegne behandler dine personoplysninger med henblik på at distribuere produktet.
  • Hvis du vælger at handle på faktura, deler vi dine oplysninger med vores leverandør af fakturatjenester.
  • Hvis vi laver en kredigrapport, deler vi dine oplysninger med et kreditoplysningsfirma.
  • Hvis du reklamerer over et produkt eller giver information om en specifik hændelse med forbindelse til et produkt, deler vi information om hvad der er sket, inklusiv mulig reaktion eller helbredsoplysning, køn og alder/aldersgruppe samt information om det pågældende produkt, med fabrikanten af produktet. Intet navn eller andre oplysninger, som direkte kan identificere dig, deles.
  • Når vi i henhold til loven er forpligtet til at dele dine personoplysninger med sundhedsmyndigheder i Norden, gør vi dette.

Overfører vi dine personoplysninger uden for EU/EØS?

Nordic Infucare overfører normalt ikke dine personoplysninger uden for EU/EØS. I de tilfælde du har reklameret eller har rapporteret et brud på persondatasikkerheden for et produkt, kan vi dog overføre dine personoplysninger i såkaldt pseudonymiseret form, hvilket indebærer at intet navn eller andre oplysninger, som direkte kan identificere dig, deles med fabrikanten. Nordic Infucare har en forpligtelse i henhold til loven til at rapportere reklamationer eller brud på personsikkerheden med et produkt til fabrikanten av produktet. Dine oplysninger kan derfor blive delt uden for EU/EØS i de tilfælde, fabrikanten driver virksomhed uden for EU/EØS.

Når vi overfører dine oplysninger uden for EU/EØS, bliver dette kun gjort, hvis vi har hjemmel for overføringen i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning. Det indebærer at overføringen kan baseres på EU-kommissionens afgørelse, standardkontraktbestemmelser eller Privacy Shield.

Hvis du har spørgsmål vedrørende hvordan vi deler dine personoplysninger, eller hvis du vil have en kopi af de fornødne garantier vi har givet, er du velkommen til at kontakte os.

Hvilke rettigheder har du til at påvirke hvordan vi behandler dine personoplysninger?

Du har visse rettigheder vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, se nedenfor. For at udøve dine rettigheder er du velkommen til at kontakte os (se kontaktoplysningerne ovenfor).

Ret at tilbagetrække dit samtykke

Du kan når som helst tilbagetrække det samtykke du har givet til behandling af dine personoplysninger, med virkning fra og med tilbagetrækkelsen.

Ret til indsigt

Du har ret til at få en bekræftelse på om personoplysninger vedrørende dig behandles af os samt adgang til information om hvordan personoplysningerne behandles, f.eks. formålene med behandlingen og de berørte kategorier af personoplysninger. Du har også ret til at modtage en kopi af de personoplysninger som behandles af os.

En anmodning om indsigt indgives ved at kontakte os (se kontaktoplysningerne ovenfor).

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få berigtiget muligt urigtige personoplysninger om dig og til at bede os supplere ufuldstændige personoplysninger.

Ret til sletning (retten til at blive glemt) og begrænsning af behandling

Du har på visse betingelser ret til at anmode om sletning af dine personoplysninger. Sådanne betingelser foreligger f.eks. hvis personoplysningerne ikke længere er nødvendige med henblik på de formål som de samledes ind for, eller behandledes for, eller hvis du tilbagetrækker dit samtykke som behandlingen udførs i hendhold til, og der ikke er noget andet retsgrundlag for behandlingen.

Du har også ret til at anmode om at vi begrænser vores behandling af dine personoplysninger. Sådana betingelser foreligger f.eks. hvis du bestrider oplysningernes rigtighed, eller hvis behandlingen er ulovlig og du modsætter dig at personoplysningerne slettes samt i stedet for, anmoder om en begrænsning af oplysningernes anvendelse.

Ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed

Du har altid ret til at indgive en klage til en kompetent tilsynsmyndighed.

Sådan klage indgives med fordel til myndigheden i den medlemsstat i EU/EØS hvor du har dit sædvanlige opholdssted, hvor du arbejder eller hvor en overtrædelse af gældende love og regler om databeskyttelse påstås at finde sted. Den kompetente tilsynsmyndighed i Sverige er Datainspektionen. Denne rettighed påvirker ikke andre administrative gennemgangsprocedurer eller retsmidler.

Denne privatlivspolitik er fastlagt af NordicInfu Care AB den 15 maj 2020.