Hoppa till huvudinnehåll
läkemedel_infucare_dacepton

Dacepton®

Apomorfin vid behandling av Parkinson sjukdom

Indikationer för behandling med Dacepton® 

Dacepton® (apomorfinhydrokloridhemihydrat) 10 mg/ml injektionsvätska, lösning i cylinderampull. Rx, F. N04BC07, VNR 449593. SmPC 2016-12-30.

Dacepton® (apomorfinhydrokloridhemihydrat) 5 mg/ml infusionsvätska, lösning. Rx, F. N04BC07, VNR 462516. SmPC 2016-12-30.

Indikation: Behandling av motoriska svängningar (”on-off”-fenomen) hos patienter med Parkinsons sjukdom där orala antiparkinsonmedel inte ger fullgod kontroll.

Varningar och försiktighet: Försiktighet till patienter med njur-, lung- eller hjärt-kärlsjukdom och till personer med benägenhet för illamående och kräkningar. Särskild försiktighet bör iakttas för äldre och svaga patienter samt för dem med neuropsykiatriska symptom.  Störd impulskontroll förekommer vid behandling med apomorfin. Dopaminergt dysregleringssyndrom (DDS) är en beroendestörning som leder till överdriven användning av produkten, vilket ses hos vissa patienter som behandlas med apomorfin. Mycket vanliga biverkningar är reaktioner på injektionsstället samt hallucinationer. Dacepton ska inte användas av patienter med andningsdepression, demens, psykotiska sjukdomar eller leverinsufficiens. Apomorfin ska inte ges till patienter med ”on”-respons på levodopa vilket förvärras av svår dyskinesi eller dystoni. Får ej användas samtidigt med ondansentron. Får ej ges till patienter med överkänslighet mot apomorfin, eller till personer under 18 år. För fullständig information och priser se www.fass.se. NordicInfu Care AB www.infucare.com.